Vuodenvaihteen tarjous

Tutustu uusiin tarjouksiimme!

Olem­me koon­neet Ken­raa­lin- ja Kol­men­suku­pol­ven­puis­tois­ta löy­ty­viä leik­ki­vä­li­nei­tä vuo­den­vaih­teen tar­jouk­seem­me. Toi­vot­ta­vas­ti ins­pi­roi­dut puis­to­e­sit­te­lyis­tä – ja tar­jouk­sen hui­ke­an edul­li­sis­ta hin­nois­ta.

Muis­tat­han, että vaih­tu­vien se­son­ki­tar­jouk­sien li­säk­si teem­me mie­lel­läm­me tar­jouk­sia ja suun­ni­tel­mia juu­ri Si­nun tar­peit­te­si mu­kai­ses­ti. Pyy­dä asi­an­tun­ti­jam­me käy­mään ja ker­ro unel­mie­si leik­ki­puis­tos­ta – teh­dään yh­des­sä haa­veis­ta tot­ta!

Huom! Vuo­den 2013 toi­mi­tus­ten vii­mei­set ti­laus­päi­vät: Tuot­teet nor­maa­lil­la toi­mi­tus­a­jal­la 13.11.2013, pika­toi­mi­tus­tuot­teet 27.11.2013. Edel­lä mai­nit­tui­hin päi­vä­mää­riin men­nes­sä teh­dyt ti­lauk­set toi­mi­te­taan vii­kol­la 51/2013.

Vuo­den­vaih­teen­tar­jous 2013. Klik­kaa ku­vaa se­lail­lak­se­si tar­jous­ta!

KOMPAN Uu­tis­kir­jeMar­ras­kuu 20134.11.2013