Kolmensukupolvenpuisto, Joutseno

Joutsenon torin viereen avattu Kolmensukupolvenpuisto.

Jout­se­non to­rin vie­reen 10. loka­kuu­ta avat­tu, 2700 ne­li­ö­met­rin laa­jui­nen Kol­men­suku­pol­ven­puis­to ilah­dut­taa kai­ken­i­käi­siä vau­vas­ta vaa­riin. Te­ke­mis­tä löy­tyy kai­ken­i­käi­sil­le lap­sil­le, hei­dän van­hem­mil­leen ja iso­van­hem­mil­leen­kin. Puis­tos­ta löy­tyy myös usei­ta KOMPAN-vä­li­nei­tä.

Pie­nim­mät lap­set voi­vat har­joi­tel­la tasa­pai­noi­lua Mini Spican kyy­dis­sä pyö­rien, tai ajaa tu­hat­ta ja sa­taa am­bu­lans­si- ja mopo­ai­hei­sil­la jou­si­kei­nuil­la. Hiek­ka­laa­tik­ko ja liu­ku­mäki ovat kes­to­suo­sik­ke­ja. Story Makers-sar­jan Mök­ki­liu­kuun on yh­dis­tet­ty vä­rik­käi­tä pa­nee­le­ja, jot­ka in­nos­ta­vat leik­ki­mään vaik­ka­pa ko­tia tai kesä­mök­kei­lyä.

MOSAIQ-yh­dis­tel­mä­vä­li­nees­sä mah­tuu sa­man­ai­kai­ses­ti leik­ki­mään use­am­pia lap­sia. Ylös voi kii­ve­tä tik­kai­ta, kii­pei­ly­sei­nää tai –verk­koa pit­kin, ja ta­kai­sin alas pää­see hu­jauk­ses­sa liu­ku­mä­keä pit­kin.

Pu­nai­nen ”muna­kup­pi” eli Spinner Bowl ei ole vain hui­ke­an haus­ka, hur­jas­ti pyö­ri­vä is­tuin – se opet­taa lap­sil­le myös tie­det­tä, kun he pää­se­vät itse ko­kei­le­maan pai­no- ja kes­ki­pa­kois­voi­man vai­ku­tus­ta. Vaik­ka pyö­ri­mi­nen saat­taa saa­da päät pyö­räl­le, on leik­ki­vä­li­ne kor­kei­den sei­nä­mien an­si­os­ta tur­val­li­nen. Lap­set voi­vat myös täyt­tää kul­hon mal­li­sen is­tui­men hie­kal­la ja pyö­rit­tää sitä, jol­loin hiek­ka len­tää ulos poh­jas­sa ole­vas­ta rei­äs­tä, jon­ka kaut­ta myös sade­vesi pää­see pois­tu­maan.

Hie­man van­hem­mat lap­set naut­ti­vat pe­rin­tei­ses­tä kei­nu­mi­ses­ta tai suu­res­sa Corocord-kii­pei­ly­ver­kos­sa kii­pei­lys­tä. Jous­ta­vat köy­det tuo­vat iloa ja haus­kuut­ta kii­pei­ly­leik­kiin, ja roh­keim­mat voi­vat kii­ve­tä aina ylös saak­ka ja tä­hyil­lä siel­tä to­rin ta­pah­tu­mia.  Kor­ke­al­le ko­ho­a­va, punaköysinen ra­ken­nel­ma toi­mii hy­vä­nä maa­merk­ki­nä.

Kii­pei­ly­haas­tei­ta löy­tyy myös veis­tos­mai­ses­ta Bloqx-kuu­ti­o­yh­dis­tel­mäs­tä, jon­ka pääl­lä on mu­ka­va is­tus­kel­la ja tark­kail­la ym­pä­ris­töä, kun on kii­peil­lyt tar­peek­seen. Lap­set – ja ai­kui­set­kin – voi­vat ko­keil­la eri reit­te­jä ja vai­keus­as­tei­ta kii­pei­le­mäl­lä vä­li­neen yli ja ym­pä­ri.

Leik­ki­puis­ton on suun­ni­tel­lut Lap­peen­ran­nan kau­pun­gin ym­pä­ris­tö­suun­nit­te­li­ja Anne Veijovuori. Hän us­koo puis­ton li­sää­vän eri-ikäis­ten jout­se­no­lais­ten kans­sa­käy­mis­tä tar­jo­a­mal­la viih­tyi­sän ko­koon­tu­mis­pai­kan. Jout­se­no­lai­set ovat­kin jo huo­man­neet puis­ton elä­vöit­tä­neen kes­kus­taa huo­mat­ta­vas­ti.

Klik­kaa ku­vaa suu­ren­taak­se­si! Ku­van tuot­teet: BLX4102 3-kuu­ti­oi­nen Bloqx sekä Corocord Exercise Net joka nä­kyy kau­as!

Klik­kaa ku­vaa suu­ren­taak­se­si! Ku­van tuot­teet: etu­a­lal­la jou­si­tuo­te M166P Am­bu­lans­si, taus­tal­la oi­ke­al­la MSC5402P Mök­ki­liu­ku

Klik­kaa ku­vaa suu­ren­taak­se­si! Ku­van tuot­teet: Etu­a­lal­la ELE400024 Spinner Bowl, va­sem­mal­la ELE400008 Explorer

Klik­kaa ku­vaa suu­ren­taak­se­si! Ku­van tuot­teet: BLX4102 3-kuu­ti­oi­nen Bloqx sekä Corocord Exercise Net L

KOMPAN Uu­tis­kir­jeMar­ras­kuu 20134.11.2013