Kenraalinpuisto, Vantaa

Vantaan Kivistöön avattiin Kenraalinpuiston leikkialue ja toimintapuisto.

Van­taan Ki­vis­töön avat­tiin Ken­raa­lin­puis­ton leik­ki­alue ja toi­min­ta­puis­to 23. loka­kuu­ta. Lä­hel­lä si­jait­se­van Kan­nis­ton kou­lun li­säk­si tyy­ty­väi­siä käyt­tä­jiä löy­tyy lä­his­tön lap­si­per­heis­tä, ja vuon­na 2015 Ki­vis­tös­sä jär­jes­te­tään Asun­to­mes­sut, jol­loin vie­lä use­am­mat pää­se­vät naut­ti­maan puis­ton an­ti­mis­ta.

Ehkä jän­nit­tä­vin­tä Ken­raa­lin­puis­tos­sa ovat KOMPANin elekt­ro­ni­set ICON-leik­ki­vä­li­neet, jot­ka yh­dis­tä­vät reip­paa­seen ul­koi­luun las­ten suo­si­kin –tie­to­kone­pe­lit. ICON-vä­li­nei­tä löy­tyy Ken­raa­lin­puis­tos­ta on­nek­si nel­jä eri­lais­ta, jol­loin mah­dol­li­sim­man mo­net lap­set pää­se­vät pe­laa­maan sa­man­ai­kai­ses­ti. Ku­kin vä­li­ne si­säl­tää usei­ta pe­le­jä, joi­ta voi pe­la­ta yk­sin, kak­sin tai jouk­ku­ei­na. Ava­jais­päi­vä­nä ki­sat poi­kien ja tyt­tö­jen vä­lil­lä kä­vi­vät kuu­mi­na – ICONin kans­sa puu­ha­tes­sa hen­gäs­tyy, eli ur­heil­tua tu­lee kuin huo­maa­mat­ta, toi­sin kuin tie­to­kone­pe­le­jä si­säl­lä pe­la­tes­sa. Sään­nöt ja stra­te­gi­at ke­hit­tä­vät las­ten ajat­te­lu- ja yh­teis­työ­ky­kyä. Lap­set ovat ai­van in­nois­saan myös mah­dol­li­suu­des­ta li­sä­tä oma ni­men­sä en­nä­tys­lis­taan.

Puis­ton maa­merk­ki­nä toi­mii yli 7 met­riä kor­kea Corocord-kii­pei­ly­verk­ko, jon­ka jous­ta­vis­sa köy­sis­sä on haus­ka kii­peil­lä. Köy­sis­tös­sä voi lei­kin lo­mas­sa myös sei­sos­kel­la tai is­tua ja kat­sel­la, mitä ka­ve­rit tou­hu­a­vat.

Pie­nem­mil­le lap­sil­le löy­tyy eril­li­nen, ai­dat­tu alue, jon­ka leik­ki­vä­li­neet tar­jo­a­vat usei­ta leik­ki­toi­min­to­ja. Van­taan kau­pun­gin vi­her­alue­yk­si­kön alue­suun­nit­te­li­ja Satu Nätynki, joka on suun­ni­tel­lut puis­ton, on ti­lan­nut use­at leik­ki­vä­li­neet si­ni­seen väri­maa­il­maan so­vi­tet­tui­na. Si­ni­sen har­mo­ni­an li­säk­si löy­tyy myös väri­läis­kiä, esim. kel­ta­vih­reä Tai­ka­pen­sas, joka on omi­aan hiek­ka- ja vesi­leik­kei­hin. Si­ni­sen ve­tu­rin kyy­dis­sä voi ku­vi­tel­la aja­van­sa Mar­ja-Van­taan juna­ra­dal­la. Puis­tos­ta löy­tyy myös pe­rin­tei­siä vä­li­nei­tä, kei­nu­ja ja jou­si­kei­nu­ja, sekä kii­pei­lyä ja liu­ku­mis­ta – kaik­ki taa­pe­roil­le so­pi­vis­sa mit­ta­suh­teis­sa.

Hä­mär­ty­vät syys­il­lat­kaan ei­vät hi­das­ta me­noa, sil­lä ICON-vä­li­neis­sä on vä­rik­käi­tä LED-lamp­pu­ja, ja Corocord-kii­pei­ly­ver­kon hui­pul­la on valo.

Ken­raa­lin­puis­to tar­jo­aa kai­ken­i­käis­ten las­ten li­säk­si te­ke­mis­tä myös ai­kui­sil­le, jot­ka pää­se­vät naut­ti­maan ulko­ilma­tree­nis­tä KOMPAN X-ERCISE-vä­li­neil­lä. Leu­an­ve­toa, pun­ner­ruk­sia, kun­to­pyö­rän pol­ke­mis­ta.. Leik­ki on las­ten työ­tä, miks­ei siis myös ai­kuis­ten!

Klik­kaa ku­vaa suu­ren­taak­se­si! Ku­van tuo­te: MSC5407P Tai­ka­pen­sas

Klik­kaa ku­vaa suu­ren­taak­se­si! Ku­vas­sa KOMPAN Suo­men myyn­ti­joh­ta­ja Vil­le Urrila sekä Satu Nätynki ja Bo Back­man Van­taan kau­pun­gil­ta

Klik­kaa ku­vaa suu­ren­taak­se­si! Ku­van tuo­te: Corocord Large Spacenet eri­kois­tuo­te

Klik­kaa ku­vaa suu­ren­taak­se­si! Ku­van tuo­te: ICON1014 Swirl

Klik­kaa ku­vaa suu­ren­taak­se­si! Ku­van tuo­te: ELE400231 Gym 2

KOMPAN Uu­tis­kir­jeMar­ras­kuu 20134.11.2013